పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

34

మీఁగడ తఱకలు

చ|| గొనకొని మర్త్యలోకమునఁ గోమటి పుట్టఁగఁ బుట్టెఁ దోన బొం
     కును గపటంబు లాలనయుఁ గుచ్చితబుద్ధియు రిత్తభక్తియున్
     ననువరిమాటలున్ బరధనంబును గ్రక్కున మెక్కఁ జూచుటల్
     కొనుటలు నమ్ముటల్ మిగులఁగొంటుఁదనంబును మూర్ఖవాదమున్ ||

ఉ|| కోమటి కొక్క టిచ్చి పది గొన్నను దోసము లేద, యింటికిన్
      సేమ మెఱింగి చిచ్చిడినఁ జెందద పాపము, వాని నెప్పుడే
      నేమరుపాటున న్మఱియు నేమి యొనర్చిన లేద దోస మా
      భీమనిలింగ మాన కవిభీమని పల్కులు నమ్మి యుండుఁడీ!

ఉ|| లేములవాడభీమ! భళిరే కవిశేఖరసార్వభౌమ! నీ
      వేమని యాన తిచ్చితివి యిమ్ములఁ గోమటిపక్షపాతివై
      కోమటి కొక్క టిచ్చి పది గొన్నను దోసము లే దటంటి వా
      కోమటి కొక్క టీక పది గొన్నను ధర్మము ధర్మపద్ధతిన్ ||

సాహిణిమారుఁ డనుదండనాథుఁడు చాళుక్యచొక్క భూపతి నెదిరించె నట! భీమకవి యామారుని శపించి, చొక్క భూపతికే జయము చేకూర్చెనఁట.

ఉ|| చక్కఁదనంబుదీవియగుసాహిణిమారుఁడు మారుకైవడిన్
     బొక్కిపడంగలండు చలమున్ బలమున్ గలయాచళుక్యపుం
     జొక్కనృపాలుఁ డుగ్రుఁడయి చూడ్కుల మంటలు రాలఁ జూచినన్
     మిక్కిలి రాజశేఖరునిమీఁదికి వచ్చిన రిత్తవోవునే!

కళింగగంగు నాస్థానమునకు భీమకవి యరుగఁగా నాతఁ డనాదరమున నిది సమయము కాదు పొమ్మనె నఁట! దానిపై భీమన కోపించి శాప మి ట్లొసగెను.

ఉ|| వేములవాడభీమకవి వేగమె చూచి కళింగగంగు తా
      సామము మాని కోపమున సందడి దీఱిన రమ్ము పొ మ్మనెన్
      మోమును జూడ దోస మిఁక ముప్పదిరెండుదినంబు లావలన్
      జామున కర్ధమం దతనిసంపద శత్రులపాలు గావుతన్.|