పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

20

మీఁగడ తఱకలు


జాను దెనుఁగు

మఱియు జానుదెనుఁగు మిక్కిలిప్రసన్నమయిన దనియు, సర్వసామాన్యమయిన దనియుఁ జెప్పినాఁడు. నన్నిచోడఁడుకూడ నీ జానుదెనుఁగును బ్రశంసించినాఁడు,

చ|| బలుపొడతోలు సీరయును పాపసరుల్ గిలుపారుకన్ను వె
      న్నెలతల సేఁదు కుత్తుకయు నిండిన వేలుపుటేఱు వల్గుపూ
      సలుగల ఱేనిలెంక వని జానుఁ దెనుంగున విన్నవించెదన్
      వలపు మదిన్ దలిర్ప బసవా! బసవా! బసవా! వృషాధిపా!
                                                   - వృషాధిపశతకము.

చ|| సరళముగాఁగ భావములు జానుదెనుంగున నింపు పెంపుతో
                                                   - కుమారసంభవము.

ఆకాలమున నీజానుదెనుఁగు మిక్కిలి ప్రసన్నమై సర్వసామాన్యమై యుండెను. తర్వాతి మనకవీశ్వరులు సంస్కృత ప్రాయమైన రచనను దెనుఁగునఁ జొప్పించి, జానుదెనుఁగును సన్నగిలఁజేసిరి. ఇటీవలఁ దెనుఁగు రచనలలో రుచ్యములయిన తెలుఁగు పలుకుబళ్లు మిక్కిలి తక్కువ కాcజొచ్చెను. పాల్కురికి సోమనాథుని గ్రంథములలోను, నన్నిచోడని కుమారసంభవములోను మన కిప్పు డర్థముగాని తెలుఁగు పలుకు లనేకము లున్నవి. సంస్కృత ప్రాయమగు రచనకు మన మలవడుటయే దీనికిఁ గారణము.

ఆంధ్రకవిత శివకవులమూలమున గొప్పయభ్యుదయము గాంచిన దన్నవాస్తవవిషయము వారిగ్రంథములను జాగ్రత్తగ చదివినప్పుడే మనకు ప్రవ్యక్తముగాఁగలదు.

  • * *