పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

2

శివకవులు

వీరశైవులు నాస్తికు లనఁబడు జైనబౌద్ధమతములవారినే కాక శ్రాతస్మార్త కర్మము లాచరించు వైదికమతముల వారినిగూడ గర్షించిరి. వారు వీరవ్రతులు. భవులతో దర్శనస్పర్శన సంభాషణాది సాంగత్యము వారికిఁ దగదు. (భవు లనగా శైవేతరులు). శైవులలోఁ గవీశ్వరులగువారు శివునిమీదను దద్భక్తులమీదను దక్కనితరులగుభవులమీద నెప్పడును గృతులు చెప్పెడివారు కారు. కావున వారికి శివకవులని పేరు కల్లెను. కర్ణాటకాంధ్రగ్రంథములలో భవికవులను గర్షించిరి. కవితలోగూడ శివకవులు వేఱుమతము వారైరి.

శివకవులగ్రంథములు

మల్లికార్డునపండితారాధ్యుని శివతత్త్వసారమును, బాల్కురికి సోవునాథుని బసవపురాణాది గ్రంథములును, నన్నిచోడని కుమారసంభవమును నప్పడు మన కుపలబ్ధము లయిన శివకవుల గ్రంథములలో బ్రాచీనములు. మల్లికార్డునపండితుని కృతులు మటికొన్ని దొరకవలసియ న్నవి. మల్లికార్డున పండితునికంటెఁ బూర్వుడు శ్రీపతి పండితుండుకూడC గవియcట! ఆయన బెజవాడలో నున్నవాఁడు. ఆయన తెనుగుకృతు లేమేని రచించెనేమో యెఱుంగ రాదు. పండితారాధ్యచరిత్రలో నీక్రింది గ్రంథములు పేర్కొనఁబడినవి.

"అంచిత బాణగద్యాక్షరగద్య
పంచగద్యాదులు పటుగణాడంబ
రంబు వర్ణాడంబరంబు వ్యాసాష్ట
కంబును శ్రీనీలకంఠస్తవంబు
శ్రీరుద్రకవచంబు శారభంబును మ
యూరస్తవము హలాయుధ మనామయము