పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

129


వాణీనిపుణసభాంత
ర్వాణి హితసువస్తుమహితవాదాన్యకయు
క్పాణికిఁ బరగిరి బిరుదకృ
పాణికి రఘునాథభూమిపాలాగ్రణికిన్. "
                         -నైషధపారిజాతీయము.

వర్ణ్యవస్తువు మంచిదైనపుడు కవి యెట్టివాఁడయినను వర్ణనము ప్రశస్తముగానే యుండు ననుటకు రఘునాథరాయనిఁగూర్చి వర్ణనలు చేసినసంస్కృతాంధ్రకవులరచన లన్నియు సాక్షులే - విజయవిలాస కథారచన మొక పెడ, దానికృత్యవతరణిక యొక పెడగాఁ ద్రాసులోఁ దులదూcపc దగిన యోగ్యత కలది రఘునాథరాయవర్ణన.

కృష్ణాధ్వరి రఘునాథరాయనిగూర్చి చెప్పినపద్యముల నుదాహరింపక విడనాడcజాలను.

నైషధపారిజాతహరణద్వికథార్థసమర్ధనధ్వని
శ్లేషగతిప్రబంధము రచించిన మారఘునాథశౌరి సం
తోషము నందునన్ కణcకతో దశదిగ్జయశోభితద్యశో
భూషణ మైనయీకృతికిఁబూనితి, బ్రౌఢి నిరూఢి చెందగాన్.

ఫణితి ఫణీంద్రులార రసభావవశంవదభావనాఘణం
ఘణితమదుక్తిధోరణుల గల్గిన తప్పులు దిద్దరయ్య త
ద్గుణ మగుణంబు దూషణ మదూషణ మౌ ననువారు గాక త
ద్గుణము గుణంబు దూషణము దూషణ మా ననువార లాప్తులే.

ఆలంకారికహర్షమత్కృతివరం బాజానసారస్వత
శ్రీలుం డౌరఘునాథశౌరిఁ గని హర్షింపంగ నన్యుల్ వృథా
స్థూలంభావుకు లైనకొందఱు దృఢస్యూతోష్ఠతాసూచితో
పాలంభు ల్గనకున్న నేమి కుహనా హల్లోహలుల్ లోహలుల్

ఆజి జితారికోటినతి నన్వహ మన్న సువర్ణదానసం
పూజిత విప్రకోటినుతిఁ బొందుచు నార్గురు చక్రవర్తులన్
రాజులఁ జేయునట్టిరఘునాథనృపాలుఁడె చక్రవర్తి యౌ
నీజగమందు నేడు మొద లిర్వదియిద్దఱు రాజు లెన్నగన్