పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

108

మీఁగడ తఱకలు


క|| శృంగారరసాలింగిత
     రంగత్కవితానదీతరంగము హృదయ
     త్వంగద్భుజంగ మాంగద
     లింగమ్ము తెనాలిరామలింగముఁ దలంతున్
                                    (పృథుచరిత్రము-సరస్వతీ సోమయాజి)

పై పద్య మాతcడు లింగధారి యనికూడఁ జెప్పుచున్నది.

“రంగనాథుని రామలింగకవిని"
                         (కూర్మపురాణము - రాజలింగకవి)

"రామ, లింగకవి రామభద్రుల లీలఁ దలఁతు"
                        (అధ్యాత్మరామాయణము -శరభనకవి)

"భీమకవి రామలింగని"
                         (చంద్రరేఖావిలాసము-జగ్గన)

ప్రబంధరత్నావళిలోఁ దెనాలి రామలింగకవికృతులు కందర్ప కేతువిలాసము, హరిలీలావిలాసము ననువానినుండి కొన్ని పద్యము లుద్ధరింపఁబడినవి. వానిఁగూర్చి ముందుఁ దెలుపుదును. అందును రామలింగనామమే యున్నది. మఱియు నీచాటుపద్య మున్నది.

ఉ|| లింగనిషిద్ధుఁ గల్వల చెలిం గని మేచకకంధరుం ద్రిశూ
      లిం గని సంగతాళి లవలిం గని కర్ధమదూషిత న్మృణా
      లిం గనిఁ గృష్ణచేలుని హలిం గని నీలకచన్ విధాతృనా
      లిం గని రామలింగకవిలింగనికీర్తిహసించు దిక్కులన్,

అప్పకవి మొదలగువారు మఱియుఁ బెక్కురు రామలింగండనియె పేర్కొనిరి. అయినను అతనియల్లుఁ డగులింగమకుంట రామకవియు, మనుమఁ డగురామభద్రకవియు రామకృష్ణనామమును బేర్కొనిరి.

చతుర్వాటికామాహాత్మ్యము, ఆనందకాననమాహాత్మ్యము ననుకృతులలో-