పుట:Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మీఁగడ తఱకలు

89


మాదిరి కొకపద్యము-

సీ|| విద్య కవులయందు విశ్రాణ నందును
              బ్రత్యర్థివిభులందు బాహుబలము
     శరణాగతులయందుఁ గరుణాకటాక్షంబు
              నృపకార్యములయందు నీతిగరిమ
     బంధుసంతతియందుఁ బరమసంతోషంబు
              నాశ్రితులందుఁ బాయనితలంపు
     ధర్మమార్గమునందుఁ దగిలినచిత్తంబు
              సత్యవాక్యములందుఁ జతురతయును

గీ|| గలిగి యెవ్వాఁడు మెలఁగు జగత్రయమున
     నతనికీర్తులు లుబ్ధమోహాంధతమస
     పటల మణఁగించుఁ జంద్రికాప్రభలయట్లు
     లలితగుణధుర్య ! విట్ఠయలక్ష్మణార్య!

- 3 -

కృష్ణరాయలు రాజ్య మేలుచుండఁగా నీశ్వరదీక్షితుండనుసంస్కృత విద్వాంసుఁ డొకఁడు వాల్మీకిరామాయణమునకు బృహద్వివరణ మని లఘువివరణ మని రెండువ్యాఖ్యలు రచించినాఁడు. శ్రీకృష్ణరాయల కఱువదిగడియలలో రామాయణమేడుకాండలు వినిపించి యాయనప్రోపునఁ జిత్రకూటమున (హంపి) నుండి రామాయణవ్యాఖ్యలు తాను రచించినట్లాతఁడు చెప్పుకొన్నాఁడు.

శ్లో|| బృహద్వివరణం చైవ తథా వివరణం లఘు
      వ్యధా ద్రామాయణే వ్యాఖ్యాద్వయ మీశ్వరదీక్షితః||

శ్లో|| కర్ణాటాధీశ్వరే రాజ్యం కృష్ణరాయే ప్రశాసతి
      రామాయణం చిత్రకూటే వ్యాఖ్యా దీశ్వరదీక్షితః||