పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

జమదగ్ని స్తుతి

జమదగ్నిన్, బరమారివీరనిజహృత్సంబంధషడ్వర్గమున్
విమాలాత్మాద్భుత సత్తపఃఫలమునన్ విద్వస్తముంజేసి తా
నమలోదాత్తమనీషచేఁ బరిమధర్మానీక సంరక్షణన్
వమతన్ గీ ర్తిని గాంచినాతనిఁ బ్రశంసన్ గొల్తు నశ్రాంతమున్,

దత్తాత్రేయ స్తుతి

“నిజగర్భగత జగన్నిచయ మారయు లీల
           నంతర్ముఖాపాంగుఁ డైవవాని
 నళినజాండావృత్తి నాభివీధికి నేర్పు
          రీతి పక్షసరంబుఁ ద్రిప్పువాని
 శ్రుతు లాత్మయంద నిల్చుటఁ దెల్పు తెఱఁగున
          వవరుద్ధ నిశ్వాసుఁ డైనవానిఁ
 దనపూనినధరిత్రికి నలోలత ఘటించు
          పగిది జటిలవృత్తిఁ బరగువాని

బ్రాక్తనస్వీయదామోదరత్వ మెఱుఁగఁ
జేయుగతి యోగపట్టికఁ జెలఁగువాని
యోగము దెక సూచితాద్భుత చరిత్రుఁ
డైనవాని దత్తాత్రేయమౌనిఁ గొలుతు "
                                   (చంద్రభానుచరిత్రము. 1 అ. )

దధీచి స్తుతి

అతులతపోధనుండు చ్యవనాత్మజరత్నము దేవకార్యసం
గతికి విజాస్థు లిచ్చినయకల్మషదానమహావ్రతుండు పా
ర్వతిని దృణీకరించుటఁ బహత్పరుఁ దిట్టుట దక్షు నల్గి శా
పతిమిరబద్దుఁ జేసినప్రభావవిలాసి దధీచిఁ గొల్చెదన్.

దుర్వాసస్తుతి

“అనుభావశక్తి బ్రహ్మాదుల నొకపూరి
             పుడుకకుఁ గొకోనిపోతరీఁడు