పుట:Little Masters Sulabha Vyakaranamu.pdf/78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
78


ఖండబిందువు - అరసున్న - c

సంశ్లేషమనగా మీది హల్లుతోకూడిక. ఆదేశ సరళములకు, ముందున్న ద్రుతమునకు బిందువుగాని - సంశ్లేషముగాని, వచ్చునని సూత్రార్ధము.

ఉదా : - పూచెను + గలువ = ఇందలి 'గ' ఆదేశ సరళము.
         పూచెంగలువలు = బిందువు
         పూచెంగలువలు = ఖండబిందువు
         పూచెన్గలువలు = సంశ్లేషము.

         తోచెను + జుక్కలు = తోచెంజుక్కలు - తోచెంజుక్కలు - తోజెన్జుక్కలు.
         చేసెను + టెక్కులు = చేసెండెక్కులు - చేసెండెక్కులు - చేసెన్డెక్కులు
         నెగడెను + దమము = నెగడెందమము - నెగడెందమము - నెగడెన్దమము.
         మొగిడెను + బద్మము = మొగిడెంబద్మము - మొగిడెఁబద్మము - (మొగిడెన్బద్మము)

8. గసడదవాదేశ సంధి :

ప్రథమము మీది పరుషములకు, గసడదవలు బహుళముగానగు - ప్రథమా విభక్తులమీది కచటతపలకు వరుసగా గసడదవలగు నని అర్దము. బహుళ మనుటచే వైకల్పికముగా - ఇతరములకు అగునని అర్దము.

సులభ వ్యాకరణము