పుట:Little Masters Sulabha Vyakaranamu.pdf/75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
75

ఉదా : - మా + అమ్మ - మా + య్ + అమ్మ = మాయమ్మ
         మీ + ఇల్లు - మీ + య్ + ఇల్లు = మీయిల్లు
         మా + ఊరు - మా + య్ + ఊరు = మాయూరు
         ఇదిగో + ఇమ్ము = ఇదిగో + య్ + ఇమ్ము = ఇదిగో యిమ్ము - మొదలైనవి.

5. టుగాగమసంధి :

కర్మధారయమునం దుత్తునకు, అచ్చుపరమైనపుడు, టుగాగమంబగు.

విశేషణ, విశేష్యములకు, జరుగు సమాసము కర్మధారయము.

ఉత్తు = హ్రస్వమైన ఉకారము

టుక్ + ఆగమము = టుగాగమము

టుక్ - అనుపదము లోని 'క్‌' కారము ఈ రాబోవు ఆగమము సంధిలోని పూర్వ పదము చివర చేరవలెనని సూచించును. "టులోని ఉ కారము ఉచ్చారణార్దము ఆగమముగా వచ్చునది 'ట్‌' మాత్రమేయని గ్రహింపవలెను".

ఉదా : - కఱకు + అమ్ము = కఱకు + ట్ + అమ్ము = కఱకుటమ్ము - అట్లే
        నిగ్గు + అద్దము = నిగ్గు + ట్ + అద్దము = నిగ్గుటద్దము
        సరసపు + అలుక = సరసపు + ట్ + అలుక = సరసపుటలుక
        చెక్కు + అద్దము = చెక్కు + ట్ + అద్దము = చెక్కుటద్దము
        పండు + ఆకు = పండు + ట్ + ఆకు = పండుటాకు

సులభ వ్యాకరణము