పుట:Lilavatiganitamu00bhassher.pdf/12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


విషయసూచిక.

వివిధ మానములు

సంఖ్యానీకము-సంఖ్యోత్పత్తి

సంఖ్యాలేఖనము-సంఖ్యాపఠనము

సంకేతములు

2 అభిన్నపరికర్మాష్టకము

ప్రసిద్ధార్థములు

సంకలనవ్యనకలనములు

గుణనము

భాగహారము

అసవర్తనోపాయములు

ఘాతమూలములు

వర్గపద్ధతి

వర్గమూలపద్ధతి

ఘనానయనము

ఘనమూలము

అభీష్టఘాతము

పూర్వానుబంధము

మహత్తమానవర్తనము

లఘుతమాపవర్త్యము

3 భిన్న పరికర్మాష్టకము

భిన్నసంఖ్యాన్యత్పాదనము

భిన్నభాగజాతి

ప్రభాగజాతి

భాగానుబంధ భాగాపవాహములు

స్వాంశానుబంధ స్వాంశాప వాహములు

భిన్న సంకలనవ్యవకలనములు

భిన్నగుణనము