పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మాల]

ముసలిమాలెత

65


'క్రుంగుటేరు దెగియుఁ గూలని ముదిచెట్టు
పగిది నయ్యె నాదు బ్రతు కదేమొ!
యెవరికొఱకు మనుదు నిఁకమీఁద నిలలోన?
భారభూతమైన ప్రాణమేల?'

అనుచుం బట్టిన నిల్పరాని వెత యాస్యంబందుఁదొల్కాడ దృ
ష్టి నిరోధంబొనరించు బాష్పకణముల్ చెక్కిళ్ళపైజాఱ, పం
డిన కేశంబులు వాయుతాడితములై నీరంధ్ర ఘర్మాంబు సే
చనముంబొందఁగనార్తమూర్తియయిసం స్తంభించియున్నంతటన్

వృద్ధనారి దైన్య మీక్షించి మద్దృద
యాబ్జమొలికెఁ గరుణ మనెడు మధువు;
ఆర్ద్రహృదయముసకు నార్తభావమునకు
నెట్టిపరిచయంబు లెసఁగియున్నొ!

అవ్వకొంతసేపు నట్టులే కూర్చుండి
యేమితలఁచెనేమొ యేఁగునిచ్చఁ
గఱ్ఱఁదడవుచుండఁ గని నేను బల్కితిఁ
దోడ్పడంగఁ గోర్కె తొందరింప: