పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

62

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర

 
దారిద్య్రదేవత తనరూపు గనుపింప
             వగ్గువాలకమూని సచ్చెనొక్కొ!
భేతాళునాజ్ఞ గావించు పిశాచంబు
             పీనుఁగు నొడలితో వెడలెనొక్కొ !
స్వార్థ పరస్వాంతుఁడౌ రాజుచేఁ బడి
             లావుదూలిన దేశలక్ష్మి యొక్కొ!
సకలవస్తు ప్రదర్శన శాలలో నిడ్డ
             ముదిమి యవధిఁదెల్పు మూర్తియొక్కొ!

యనఁగఁ జేయూఁతకఱ్ఱను నవనినూని
నడువఁజాలక తడఁబడి యడుగులిడుచు
నెండవేఁడికి మేనెల్ల నెరయుచుండఁ
జెట్టునీడకుఁ దానల్లఁ జేరవచ్చి;

నను నచ్పోటనుగాంచి, కూలఁబడి ప్రాణంబుల్ వెలింబాఱునో
యన నిశ్చేష్టతనుండి తేఱి కడుదాహంబెత్తె నీరమ్ముఁ దె
మ్మను నర్థంబుగ దోసిలిం బెదవి డాయంబట్టి చూపింప నం
తనె తద్భావమెఱింగి తాళదళపాత్రంబందు శీతాంబువుల్ ,

కొనితెచ్చి యీయఁ బెనుదగ
తనియంగాఁ ద్రావి యలఁత దఱిగినపిదపన్
నను దీనదృష్టిఁ గనుఁగొని
వినయముతో నిట్టులనియె వృద్దాంగనయున్: