పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

48

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర


మున్నటి దినాలు గావివి, మోసములకుఁ
దవిలి తలయూఁచునే నేఁడు ధర్మరాజు?
పరిభవానల కీలలు పాండుసుతుల
హృదయముల రగిలింపవే రేపుమాపు?

నను సభలోని కీడిచి, కన న్వినరాని పరాభవంబుచే
సినఁ గనులారఁ గాంచియు నిసీ! పతులేవురు ధర్మబద్ధులై
మును పగఁదీర్పకుంటఁ గురుభూపతి మమ్ములఁ జుల్కనాడెనం
ట! నిరతమొక్కరీతిఁ జనునా మనకాలము సంజయా, యెటన్?

అంతంబొందెనె పాండుపుత్ర దృఢబాహాశక్తి రోషంబు? దు
ర్దాంత ప్రక్రియ వైరివీరమధన ప్రారంభ కౌతూహల
స్వాంతుల్శాంతులుగారు, కాలమెపుడోవచ్చుంగదాయంచు న
త్యంతాసక్తిఁ బ్రతీక్షచేసెదరు శౌర్యాలంబులౌ మత్పతుల్ .

రాయబారంబులేల యీరచ్చలేల?
పాలుఁగొనక శాంతింతు రే పాండుసుతులు?
ఊరకిమ్మన్న నిచ్చునా యుర్వి నృప్పుఁడు?
పిల్లిశాపంబులకు నుట్లు ప్రిదిలి పడునె?