పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

34

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర


ఒకచేతన్ రుధిరంపుఁ బాత్రమును, వేఱొక్కంటఁబీయూష పా
త్రికయుం గైకొని సభ్యతామిషమునన్ దేశంబులందెల్ల నిం
తకు ధర్మంబులు గాఁగ నెన్నఁబడు నన్యాయంబు లీనాఁటితో
వికలంబై చనుఁగాక యంచుఁ గరుణావేశమ్ము దీపింపఁగన్.

పచ్చినెత్తురు నమృతంపుఁ బాత్రఁబోసి
దివ్యదుగ్ధంబుగా మార్చె దేవిమహిమ,
హాలహలగర్భమందైన నమృతరసము
సంభవించు నటం చిలఁ జాటనేమొ!

నిలువదు స్యందనంబు ధరణీపతిపాలన దండభీతిచే,
నిలుప దనాధభాష్పములు నిల్చిన పల్లపునేల, మోసగిం
పుల మఱపించు క్రించుఁదనపుం జతురాత్ముల కాఁగఁబో దన
ర్గళజవమొప్ప నేఁగెడిని గన్నులకం, గనరానిచోటికిన్.

పూర్వసిహాసనంబులు, ప్రోజ్జలంపు
మణిమయ కిరీటములు భోగమందిరములు
చక్రసంఘర్షణంబునఁ జదిసిపోయి
యవి యివి యనంగరాక రూపఱెడు నేఁడు.