పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

26

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నక్షత్ర


అట్టివీటను బెన్గోట గట్టి నట్టి
మేటిదిట్టలు మనతొంటి పోటరులెక!
నేటికిని రెడ్డి వీరుల నెత్తురచట
శౌర్యసౌరభ్యములు వెదజల్లుచుండు.

అరివీరకంఠనాళాస్ర ప్రవాహంబు
        గవిసి త్రుప్పెత్తిన ఖడ్గధార,
భూగర్భమున రక్తపూరవిలీనమై
        విశ్రమించిన బాహువీర్య మహిమ;
కావ్యసంపుటబద్ధ గాథాశ్రయంబున
       గ్రుక్కిళ్ళువోవు నకుంఠకీర్తి;
బహుకాల విశ్లేషభరమున శోషిల్లి
      రమణవాసినయట్టి రాజ్యలక్ష్మి;

యింకనెప్పుడు పూర్వశౌర్యాంక సరణి
రెడ్డికులవీర దోర్బల శ్రీసమాశ్ర
యంబుగాంచి వర్ధిల్లునో? యట్టి యదను
గల్గునో? మన కంత భాగ్యంబు గలదో?

పోయిరివీరభద్రుఁ డనపోతమహీపతి వేమయోగియుం,
బోయెను మల్లరెడ్డికవి, పోయెను గాటయవేముఁడున్, రణా
జేయ కుమారవీరులును జెల్లిరి; రెడ్డికులంబు డొల్లయై
పోయెనటన్న లాఘవము పొందనిరీతి యశంబునిల్పుఁడీ!