పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మాల]

ప్రణయాంజలి

17


తలిదండ్రుల్ మనకోరికల్ సమయు యత్నంబింతగావించియుం
గలలం గల్గు మనోహరప్రణయసఖ్యంబుం దొలంగించిరే?
చెలియా, యిద్దరిప్రేమబంధనము విచ్చిన్నంబుగాకున్నఁ గాం
క్షలుదుస్సాధ్యములయ్యుఁగొంతదనుకన్ సంతోషమేకూర్చెడిన్

ఇంక నీలోకమున మన కిద్దఱకును
హృదయరక్తికి నాలంబ మొదవకున్నఁ
బ్రణయమెల్ల ఫలించు స్వర్గమ్మునందు
ననుభవింత మానంద రసామృతంబు.

కనులం గాటుకచీఁకటుల్ నెఱయఁ గ్రీగంట న్విలోకించి నా
మనమున్ మానఁగరానిగాయములనొంపన్ స్వప్నమట్లేల చ
క్కనిదానా, పొడగట్టె దీవు? నను నింకం జిమ్మచీఁకట్ల వీ
ణనువాయించి వియోగగీతి లయ మొందంబాడనిమ్మొంటిగన్.