పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/337

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

316

కవికోకిల గ్రంథావళి

అన్నల్దమ్ములు మచ్చరించి సకలం బర్ఖంబు వేఱొక్క పు
ల్లన్నన్ నమ్మి వృథాగఁ దుట్టతుద కయ్యర్థంబుఁ గోల్పోవు రీ
తి న్నీవ్రాతయుఁ డెల్లవాఱె; బకభక్తిన్ నమ్మి మత్స్యంబులా
పన్నత్వంబున డిందవే కపటముం బాటింపమిన్ మాతరో.

గంగోత్తుంగ తరంగ పాళులకు నాల్కల్ గల్గినం బూర్వ రా
జ్యాంగ ఖ్యాతి పరాక్రమక్రమరణ వ్యాపార పారీణతన్
రంగారన్ వచియింపవే వసజ నిర్యద్బంభరీ డింభకా
భంగోద్యన్ మృదులార్భటుల్ శ్రుతులుగా భాసిల్లగన్ మాతరో.

పోయెన్ శౌర్యము, పోయెవీర్యము రమాభోగంబులుంబోయెవే
ఱాయెంగీర్తికి నీకు దుర్యవన సైన్యాంబోధి కౌర్వానల
ప్రాయంబౌ యసి త్రుప్పుపట్టెఁ; బదముల్ బంగారుసంకెళ్ళలో
రాయన్ భూషలటంచు సంతసమునన్ రాజిల్లితే మాతరో.

పారావారములెల్లదాఁటి మునుపుం బాశ్చాత్యదేశంబుతో
బేరంబుల్ పొనరించి నావికులుగాఁ బేరొంది హిందూ వణి
గ్ధీరుల్ గాంచిరి కోట్లకున్ ధనము; నాతేంజంబు నీనాఁటి వ్యా
పారుల్‌పొంద నుపాయమొండు గనుమా భావించియోమాతరో

హిమవత్పర్వత గహ్వరంబు డిగి మౌనీశుండొకం డిప్పు డా
ర్యమహింజొచ్చి యిదేమి దేశమన నార్యావర్తమం చేరు ధై
ర్యముతోఁ జెప్పఁగలారు? పూర్వమటులాయౌన్నత్యమాటెక్కు
నా రమణీయత్వము సట్టినీతి గలదే రాజ్యంబునన్ మాతరో.