పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/315

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిభారతమాతృ ప్రబోధము.

__________

లెమ్మో మాతro యీప్రభాతరుచులన్ లీనమ్ములై యంధ కా
రమ్ముల్ వీఁగె; మనః ప్రబోధక కలారావంబుగం బక్షులున్
సమ్మోదమ్మునఁ బాడె నీచరితముల్ శౌర్యమ్ముపొంగంగ; లే
వమ్మా, స్వాప్నికశయ్యవీడి,కనుమాయందంద సూర్యాంశులన్

ఫలభారంబు ధరింపనున్న మొగడల్ వాసంతమందానిలం
బులకుం బూచి భవిష్యదద్భుతఫలస్ఫూర్తింబిసాళించు చి
హ్నలసూచించెఁ, దదీయవాసనలకైనన్ లేచి యోతల్లి నీ
తళుకుంగన్ను లఁ గప్పుముంగురులఁ జిత్తంబారఁబైకొత్తవే.

మును గంగా లహరీతరంగతతులన్ భోకొట్టు స్వాతంత్యగా
న నినాదంబులు నేఁడు త్వత్ప్రియసుతానందాత్మ వీణారవ
మ్మున సమ్మేళనమంది. నాగరికతా పూర్ణత్వసంధాన సూ
త్రనినాదంబయి మిన్నుముట్టె జననీ, తల్పంబు వేడిగ్గవే.

కాళిందీ సికతాప్రదేశముల మున్ గల్యాణ కృష్ణుండు స
ల్లీలన్ వేణురవ ప్రబోధములఁ దల్లీ నిన్ను మేల్కొల్పె ని
ద్రాలోకమ్ముననుండి; నేఁడును సుధాధారాభినిష్యందగీ
తాలోలమ్ముగ నారవీంద్రకవి నిన్నగ్గించెఁ, గన్నెత్తవే.