పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/313

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సంక్రాతిపండుగ

గరుడస్తంభము చేతఁబట్టి చలికిం గాయంబు కంపింపఁగన్
స్వరముల్ గద్గద మొందమేలుకొలుపుత్సాహంబుగంబాడుచున్
దరమున్ భొమ్మనియూఁదుచున్ ఘణఘణధ్వానంబుగన్ జాగటం
బొరివాయించుచు దాసరయ్య దిరిగెం బ్రోలెల్లడన్ వేకువన్

చలికప్పున్ సడలింపలేక ప్రణయస్పర్ధన్ రహశ్శయ్యపై
నలుకంబొర్లుచుఁబ్రత్యుషంబున గవాక్షాయాత సూర్యాంశువుల్
దళుకున్ బంగరు నిగ్గులం జిలుకఁ గాంతా, లేవెయంచత్తయుం
బలుకన్ లేచెను గాఁపుకోడ లెఱకల్ పయ్యంట బాగొత్తుచున్

అలరు సుమావరోధమును నల్ల గ్రమించి కవోష్ణదీధితుల్
చిలుకుచు లోకబాంధవుఁడు శీతలతన్ హరియించి చెట్లకొ
మ్మలఁ జిగురాకు జొంపములు మాదిరి మీఱఁగ నెఱ్ఱడాలుపూఁ
తలఁ బచరించెఁ గల్యరమతాఁగయిసేసెనొనాఁగఁ బండుగన్.

సరసిజలంబులాడి వెనుజాఱిన క్రొవ్వెద వారిబిందువుల్
దొరఁగి సువాసినీ వితతి తోయములంగొనిపోవుచుండఁగా
నరుణ మయూఖపాళి నిటలాలక సంతతులన్ మెలంగి కే
సరయుత పద్మ విభ్రమము సంధిలఁ జేసెను ముద్దుమోములన్.