పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/309

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సింహప్రబోధము

సమ్మోదంబున వన్యసత్వములు నిన్ సామ్రాజ్య భారమ్ముఁగై
కొమ్మంచున్ బ్రతిమాలుచుండదినముం గుంభీంద్రఫాలాసమాం
సమ్ముం ద్రావుచు మెక్కుచుం దిరుగు నీశౌర్యమ్మదేమాయె సిం
హమ్మా, కాననరాజ్య మేలఁజనుమాయత్యంత స్వేచ్ఛారతిన్

కమ్ముల్దాపిన బోనునన్ నిలిపి సౌఖ్యమ్ముల్ దొలంగించి రా
పొమ్మంచున్ వినయంబునేర్పి ,తుదకుం బూర్వంపురోషమ్ము శౌ
ర్యమ్మున్ లేమిని నైజముం జలిపె నాహా! కాలచక్రమ్ము, సిం
హమ్మా, కాననరాజ్యమేలఁ జనుమాయత్యంత స్వేచ్ఛారతిన్

సొమ్మల్ వాఱెడు నీ మొగంబు గనినన్ శోకంబుపెల్లుబ్బు, బీ
రమ్ముల్వల్కు నృకంబు లీవెసఁగి దుర్వారాత్మ వీర్యమ్మునన్
హుమ్మంచున్ వడిబోనువ్రచ్చిచనఁగుయ్యోయంచుబోనే మొసిం
హమ్మా, కాననరాజ్యమేలఁజనుమాయత్యంత స్వేచ్ఛారతిన్ .

వమ్మౌనో జతనంబటంచు నిరసింపంబోకు యత్నమ్ము; నై
జమ్ముల్ మార్పులు, స్వీయమౌబలముసచ్ఛౌ సచ్ఛౌర్యమ్ముమేధాప్రకా
రమ్ముల్ శంకయొనర్చి దీనతఁబడన్ రంజింపె యోచింపు సిం
హమ్మా, కాననరాజ్యమేలఁ జనుమా యత్యంత స్వేచ్ఛారతిన్