పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/303

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

282

కవికోకిల గ్రంథావళి

గురుకృపభీష్మ ద్రౌణులు
నిరతముస్యౌఖంబు లంది నెగడుదురే, యా
కురురాజువారి మతి పొం
దరసి నటించునె సగౌరవాంచితరీతిన్ !

సూతసుతుఁడు కర్ణుఁడు వి
ఖ్యాతరమాపూజ్యరాజ్య కలితుఁడు కురుభూ
మీాతలపతియును సౌఖ్య
స్ఫాతిఁ బరస్పరముఁ గలసి వర్తించెదరే

అనవిని సంజయుండించుక దైన్యము మోమునం దులాకింపఁ గౌంతేయగ్రజున కిట్లనియె:

ధార్తరాష్ట్రులు సతము మత్తద్విపేంద్ర
ముల తెఱంగున స్వాతంత్యమునఁ గడంగి
కార్యభారము వహియింపఁ గలదె వృద్ద
కురుపతికి గుండెలొక్కటఁ గుదుటవడుట.

శకునికర్ణదుశ్శాసన వికటమతులు
ధారుణీపాలనాది సందర్భములను
దోడుపడఁ గౌరవేశుఁడు దుష్టబుద్ధి
గానితెఱఁగు కొండొక్కఁడు గలదెచెపుఁడ.

అనవిని ధర్మనందనుండిట్లనియె: