పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/287

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

266

కవికోకిల గ్రంథావళి

లలనారత్నము నవ్వుమోము విధునిన్ లజ్జాంకితుంజేయ మం
జుల కీరాలపమున్ వచః ఫణితి యస్తోకంబు నిందింపఁగన్,
జలజామోదభరానిలంబులను నిశ్వాసంబు గ్రేణింప నా
ర్తిలి యిందాకను వేచి కాంత నవి గాఱించున్ వియోగంబునన్

కన్నియ పాడినన్ శ్రుతివికారము గొల్పు విపంచినాదముల్ ;
వెన్నెల చీఁకటట్లు గనిపించును దెల్లనినవ్వు నవ్వినన్ ;
గన్నులముందుఁ గ్రొత్తదగు కల్వయు వాడినయట్లుదోఁచు; మై
వన్నియచెన్నుఁజూడఁగ వివర్ణములౌఁ దొలుకారు మించులున్.

చిరము, నభూతపూర్వము విశేషసఖీజన దోషజంబు నై| పురి
గొనురోషమున్ విడిచి మోమిటు చూపుము, నేత్రజాడ్యముల్
కరఁగుత; కర్ణపేయమగుఁగాతఁ త్వదీయ రసార్ద్ర వాక్యముల్ .
తరలుత తాపబాధ వనితా, వెదఁజల్లుము చల్లచూపులన్ .

కాంతుఁడు మ్రొక్క నించుకయుఁగాంచ, దతండునుగిన్కఁబోయినం
జింత నిరంతముం బొగులు, జెచ్చెర నెచ్చెలులంత వల్లభుం
జెంతకు బల్మిఁదేమఱలఁజెల్వయుమౌనముఁబూను;గ్రమ్మఱన్
వంత నతండుఁ బోవఁ జెలి ప్రాణము కంఠమునాశ్రయించెడిన్

కన్నియ కన్నుదోయికడఁ గన్నులుమూసినమేల్ కురంగముల్ ;
విన్నను బల్కు, వీనులకు వేదగుఁ గోకిల కాకలీరుతుల్;
పొన్నరిమోముఁజూచుటకుఁ బూర్వమెలోకముగోరుఁజంద్రునిన్
మన్ననపొందు హేమలత మానినిఁ జూడని యంత కాలమున్.