పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/231

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

208

కవికోకిల గ్రంథావళి

[భగ్న


కలకల ముగ్ధమంజుల వికస్వర సుస్వర గీతికాగతిన్
దొలఁకు కవిత్వనిర్ఝరము నూత్న పథంబులఁ ద్రొక్కుఁగాని,శీ
తల హిమరాశి పేరి జలధారలు నిర్గతిమాని గడ్డలై
యలమటవేచియుండుఁ దరుణార్క. కరాంకుర హాసరోచికిన్ .

కమనీయంబగు వింతవస్తువులతోఁ గాంతిల్లు నా గేహరా
జము మధ్యన్ వెలుఁగొందు దివ్వెగనువై సర్వంబు పెంజీఁకటిన్
సమసెన్; నే నిఁకఁ గొన్నినా ళ్ళతిధిపూజాసేవకుం జాలనం
చు మదిందోఁచెడి; దీపమెప్పు డచటన్ శోభిల్లునో క్రమ్మఱన్

పలుకగు కెంపురాల పరిపాటి నగందగు నాసవంబు నం
చులు పొరలంగ నింపి సరసుల్ చవిచూడఁగఁ బానశాలలో
నిలుపుదుఁ గాచపాత్రికల; నేఁ డయొ! యన్నియు బాష్పవారిబిం
దులఁ బరిపూర్ణమై రుచికి దూరమునై వెతగూర్ప వేరికిన్?

కనఁగ మనోహరంబులగు కల్యకు సంధ్యకుమధ్య బొల్చుమో
హన భువనంబు నాదు హృదయార్తి మలీమస వర్ణవర్ణికన్
బెనమటు పూసిపూసి కడువెక్కసముం బొసరింపఁగోర; నన్
బెనఁగొని పిప్పిసేయు పరివేదనతోఁ బనియే మొకళ్ళకున్?

శిరము నిశీథ తారకల శీతలకాంతి సుఖంబుఁ గోరి యం
బర చరవాసనన్ మరలఁ బై కెగ నిక్కునుగానిఁ, పాదముల్
మదగొని కర్దమహ్రద నిమగ్నములౌట వృధాప్రయత్న ము
ష్కరతఁ గలంచుదున్ మకరసంభృతమౌ కలభంబు పోలికన్ .