పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

150

కవికోకిల గ్రంథావళి

[నైవే


వినయంబు మూర్తీభవించిన తెఱఁగునఁ
              దలవంచి నిలఁబడి: 'తల్లి, నేను
ఏమిచేసితినంచు' నేమియెఱుంగని
              పసిపాప యట్టులఁ బలికి, విశ్వ

మోహనాలోకనంబుల మోసపుచ్చి,
తప్పులెల్లను మఱపించి, దండనంబుఁ
జేయనుంకించు తల్లి యాశీస్సుఁబడసి
మురిపెముం జిల్కు నిన్ను నే మఱవఁగలనె?

సిగలోని పించెంబు చిన్ని తెమ్మెరలకు
            రతనాలవింటి వర్ణముల నీన,
నీలిమబ్బులవంటి నెమ్మేని నిగ్గులు
           చల్లని శాంతరసంబు గురియ;
మొలత్రాటఁ జెక్కిన మురళి కొండలగాలి
           కొకవింత రాగంబు నూఁదుచుండ;
సగము మెక్కినవెన్క వెగటు గొట్టిన వెన్న
          ముద్ద యెండఁ గరంగి బొట్లుగాఱ,

నలువ దాచినయావులఁ జెలుల వెదుక
నేఁటిపచ్చిక గట్టుల నేఁగుచున్న
నిన్నుఁ గనుగొన్నజ్ఞప్తి నా కున్న దోయి,
యిన్ని జన్మంబులకు నైనఁ జిన్నికృష్ణ!