పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

* అభిసారిక.

గాలియడుగుల నెవరికోసరము
                      ఓ మోహశీలా,
      కదలివచ్చితి వీ నిశీథమున?
   కాలియందెలు ఘల్లు మనుననియె
                      ఓ వలపురాణీ,
     కేలఁగైకొని మెల్లనడచెదవు!
   పులుఁగు తుటుము తటాన కీచనుచు
                      అర గూర్కి గూళులఁ
     బలుక, వెఱపున దెసలు గాంచెదవు
   నిలిచి యేమని యాలకించెదవు?
                     నీ యడుగుసడికే
     యులికిపడి 'యెవర' నుచు మఱలెదవు!
   తెల్లవెన్నెల నీ దుకూలంబు,
                    మైపూఁత నిగ్గులు
     తెలియరావని యూహ సల్పెదవు!
   నీవు నడచెడి బాట యెల్లెడల
                    వ్యాపించు గందపుఁ
     దావు లెట్టుల గప్పిపుచ్చెదవు?
                    ఓ ముద్దరాలా,
   నీ విహారము బయలు పఱచెదవు.

15-3-1923