పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదికవి: సన్న్యాసి

[అస్తమయము: సముద్రతీరము. ఒకసన్న్యాసి యింద్రధనువు రంగులు గల గుల్లలను నొడినిండనేరికొని, సముద్రతరంగములు పాదముల నభిషేకించు నట్లు తీరమునఁగూర్చుండి, గుల్లపడవలను దేలించుచుండును. ఇంతలో నొక దివ్యపురుషుఁడు వేణువును మ్రోయించుచు నాకసమునుండి యచ్చోటికి దిగును.]

సన్న్యాసి

(స్వగతము)

సాంధ్యవర్ణాంకిత జలధరదూత
   యనఁగ నెవ్వండీతఁ డంబరమునుండి
   తీరసైకతమున దిగుచున్నవాఁడు!

(ప్రకాశముగ)


   ఎవ్వండవోయి, నీ వివ్వేళయందు
   ఱెక్కలుపుట్టి చరించెడు నింద్ర
   జాలంపు మురళివై స్వర్గంబునుండి
   యవతరించెదవు మానవలోకమునకు?

కవి


   సన్న్యాసితిలక, నే స్వప్నపురవాసి
   శిల్పినిగాని, — నీచేష్టలు గాంచ
   నుబుసుపోకకు వచ్చి యుదధి వీచికల
   గుల్ల పడవలు తేల్చి క్రుంగంగ నవియుఁ
   గన్నీరు నించినగతిఁ గానిపించు.