పుట:Kavikokila-Granthamala3-Khandakavya.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది* కర్ణధారి.

సందెచీఁకటి దెసలఁ జక్క. నలమెం;
  గాఱుమబ్బులు చుక్కగములఁ గ్రమ్మెం;
  బ్రబల వేగాన దుపాను వీచెన్;
  ఆకసము గీకసం బావిలింపన్
  గర్జించె మేఘాలు కంపమెత్తన్
  నటియించు భైరవు జట లోకో నాన్
  నురుగుఁ గ్రక్కెడి కడలి తరఁగగుంపుల్
  చెలియలికట్టపైఁ జిందులాడన్;
  ఉన్మత్తప్రకృతి నృత్యోత్సవంబుల్
  మింటిని మంటిని మేళవింపన్
            గడిమి విడువకు కర్ణధారీ,
            పడవ నడుపుము భయముదీఱీ
   నడిసముద్రంబునఁ బడితినంచున్
   జడివాన నిలువంగ జాలనంచున్
   వడగండ్ల 'బాంబులు' పడునొ యంచున్
   గటికచీఁకటి గన్ను గాననంచున్
   ఒంటినైతిని సాయ ముండదంచుం
   బరిపరి విధముల భావింపఁగం
   బ్రాణ సంశయమునఁ బలవింపఁగన్