పుట:Kavijeevithamulu.pdf/392

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
386
కవి జీవితములు

గీ. నవనియంతయు రామరాజ్యంబుజే సె, తనగుణంబులు కవికల్పితములు గాఁగ
    నలవియె రచింపసత్కావ్యములనువెలయ,భూమినొక రాజమాత్రుండెరామవిభుఁడు.

ఈ రామరాజు కృష్ణరాయలయల్లుం డైనందులకును సదాశివరాయనిరాజ్యంబు నందినందులకును రామాభ్యుదయము నందలిపద్యము.

ఉ. ఆపటుకీర్తి రామవసుధాధిపచంద్రుడు కృష్ణరాయధా
    త్రీపతిసార్వభౌమమహితృప్రియుఁ డై వితతప్రతాపసం
    తాపితశత్రుఁ డై యలసదాశివరాయనిరంతరాయ
    విద్యాపురరాజ్యలక్ష్మికి నిదానము తా నయి మించె నెంతయున్.

ఇట్లు పైనఁ జెప్పఁబడిన మూఁడుగ్రంథంబుల నీయళియరామ రాజు చెప్పఁబడుటకుఁ గారణం బేమనిన :-

వసుచరిత్రకృతి నాయకుఁ డీతనితమ్ముఁడు. రామాభ్యుదయ నరసభూపాలీయ కృతిపతు లితని మేనల్లుండ్రు. వారివారివంశంబులు నుతింపఁబడుచో వంశశ్రేష్ఠుం డగునీతండు మిగుల వర్ణింపంబడియెను. వీరి వంశవృక్షంబున వీరిసంబంధంబులఁదెలుపుచున్నాఁడను.

చంద్రవంశము.

|

తాత పిన్నమరాజు.

|

ఆర్వీటి బుక్కశౌరి.

|

రామరాజు 1.

|

తిమ్మరాజు. కొండశౌరి. శ్రీరంగరాజు.
కృష్ణరాయనియల్లుఁడు రామరాజు. వసుచరిత్ర కృతిపతి. తిరుమలరాజు. నరసభూపాలీయ కృతిపతి యగు నహోబలనరస రాజుతల్లి లక్కమ్మ రామాభ్యుదయ కృతిపతి యగు గొబ్బూరినరసరాజుతల్లి ఓబమ్మ.

ఇతఁడు కొంతకాలంబు రాజ్యంబు చేసి కాలపరిపాకంబు నందెను. ఈతనియనంతర మీతనితమ్ముం డగుతిరుమలదేవరాయఁడు సింహాసనం