పుట:Kavijeevithamulu.pdf/369

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రామరాజభూషణకవి.

363

కాని వసుచరిత్రకవి కధికముగా నున్నవిశేషములు వక్కాణించెదము.

1. దినమున కొకప్రబంధము రచించుట.

2. సంగీత కళారహస్యములం దెలియుట.

3. శ్రీరామమంత్రోపాసన

4. చతుర్విధకవిత్వనిర్వాహకత్వము.

5. సాహిత్యరసపోషకత్వము.

నరసభూపాలీయకవి. వసుచరిత్రకవి.
ఇ ట్లితనికి పదునైదుప్రజ్ఞలుకాన్పించును. వసుచరిత్రగ్రంథకర్తయెడఁ గల్గియుండినవి శేషప్రజ్ఞలలో నాల్గుప్రజ్ఞ లీతనికి లేవు. అ ట్లున్నను శతఘంటకవిత్వము అష్టావధానాదిప్రజ్ఞలు నుండుటచేత ననేక దేశములలో నితనిపేరు ప్రసిద్ధి నందుటకును తనప్రాగల్భ్యముంజూపుటకు ననువైనది. ఆకారణముచేతనే "లొట్ట యి దేటి మాట" అనుపద్యముం జెప్పుట కల్గెను. నరసభూపాలీయకవికిఁ గల్గియుండినపదునైదుప్రజ్ఞలలో నితనికి పదునొకొండు ప్రజ్ఞలు లేవు. కాని యితనికి మఱినాల్గు విశేషప్రజ్ఞ లుండుటచేత నీతనికవిత్వము నరసభూపాలీయ కృతికంటె మధురమై రసవంత మయ్యెఁ గాని సభారంజనముం జేయునట్టియవధానతంత్రము, శతఘంటకవిత్వాదిప్రజ్ఞలుగలనర్సభూపాలీయ కవికిఁగల ప్రఖ్యాతి యితనికి తేఁజాలకపోయినవి.

పైరెండు గ్రంథములలో నుండు కవిత్వతారతమ్యములం దెలిసినపిమ్మటనైన పైగ్రంథకర్త లిర్వురును ఒక్కరే యనుసిద్ధాంతమును విడువజాలక యుండుబుద్ధిశాలురకు మఱికొన్ని చమత్కారములఁగూడఁ జూపెను.

నరసభూపాలీయకవియొక్క ప్రజ్ఞావిశేషము లధికములనియు నట్టివిశేషములు వసుచరిత్ర కవిత్వములో నుండ వని చెప్పుటకుంగాకున్నను స్వప్రజ్ఞాప్రకటనాదికములు విశేషించి చేయుస్వభావము నరసభూపాలీయ కవి కెక్కుడుగ నున్నందుల కీక్రిందిపద్యము చాలి యుండును

సీ. బాణవేగంబును భవభూతిసుకుమార, తయు మాఘశైత్యంబు దండిసమత
    అలమయూఠసువర్ణ కలన చోరునియర్థ, సంగ్రహంబు మురారిశయ్య నేర్పు