పుట:Kavijeevithamulu.pdf/335

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
329
పింగళిసూరన.

దగినయాధారములు లేవు. ఇతని కనర్గళధారాశక్తి యున్నది లేనిది చెప్ప వలనుపడదు.

4. ఉ. రాఘవపాండవీయరచన కెట్టిశక్తి యుండవలెనో యోజింపుఁడు.

చా. హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యానము మొదలగుద్వ్యర్థికావ్యములను యాదవరాఘవపాండవీయత్య్రర్థికావ్యమును నలయాదవరాఘవ పాండవీయాదిచతురర్థకావ్యములను రచియించువారికి నెట్టిశక్తి యుండవలయునో!

5. ఉ. ఈతఁడు పదగుంభన కెంతమాత్రము గౌరవ మిచ్చియుండలేదు.

చా. ఇది పరిశీలన లేనివాక్య మని సూరకవిగ్రంథములఁ బరిశీలించినవారి యభిప్రాయము.

6. ఉ. కాళిదాసుకవిత్వ మితనికి మిగుల గుఱియైనది. అతనియం దితనికి మిగుల గౌరవము కలదు. ఇట్టి బుద్ధితోఁ గవిత్వము వ్రాయఁ బూనినవాఁ డెట్టి వాఁ డగునో విశేష మాలోచింపఁ బనిలేదు.

చా. దీనిని స్థిరపర్చువ్రాఁతలు లేవు. ఇట్టియూహలు శైలిని పరిశీలించుటలోఁ జాలియుండవు.

7. ఉ. ఇతని నడవడింగూర్చి చూడుఁడు. నమ్రతయు నిగ్గర్వమతియు మొదలగునవి యీతని సహజగుణములు.

చా. కృతిముఖంబునఁ జెప్పెడుమాటలంబట్టియే యొకరిప్రవర్తనము నిర్ణయింపఁ గల్గితిమేని ప్రతికృతిపతియు నైశ్వర్యంబున కుబేరసమానుఁడును, విభవమున నింద్రతుల్యుఁడు సత్యమున హరిశ్చంద్రుఁడును బరాక్రమమున శ్రీరాములు నగుదురు. కాఁబట్టి యిట్టివానిం బట్టి కృతిపతి యొక్కగాని, కవియొక్కగాని ప్రవర్తనల నెంచఁగూడ దని చెప్పెదను.

8. ఉ. ఆంధ్రకవు లందఱలోను శబ్దసౌష్ఠవమునందేమి యర్థగౌరవము నందేమి శయ్యాపాకములందేమి శైలీపరిపూర్ణతయందేమి తిక్కన సోమయాజితోడ సరి రాఁ దగుకవి యొక్కఁడును లేఁడు.

చా. ఇది పురాణకవులం గూర్చి చెప్పఁదగినమాటగాని ప్రబంధకవు