పుట:Kavijeevithamulu.pdf/298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
292
కవి జీవితములు

తతో నొప్పుటంబట్టియు నీతనిద్వ్యర్థికావ్యము బుధజనాదరణీయం బయ్యెను.

పై మువ్వురు గాక ద్వ్యర్థికావ్యకవులు కొంద ఱున్నను వారి చారిత్రములు వ్యాపకములో లేవుగావున వారిని వదలివేసి యీభాగములోఁ బై మువ్వురుకవులచారిత్రములు మాత్రము తెలిసినవఱకు వివరించెదను.

పింగళిసూరనకవి వంశవర్ణనముంగూర్చి.

ఈకవి తాను ప్రథమములో రచియించిన రాఘవపాండవీయములోఁ దనవంశముంగూర్చి చెప్పికొని యుండలేదు. అనంతరగ్రంథ మగు కళాపూర్ణోదయములోపలఁగూడఁ జెప్పియుండఁ డయ్యె. పిమ్మట మఱికొన్నిదినములకు దాను రచియించుటకు నేర్పఱుచుకొనినప్రభావతీప్రద్యుమ్న మనుప్రబంధములోఁ దనవంశమంతయు సవిశేషముగఁ జెప్పెను. సూరనకవి తాను రచియించినగ్రంథములలో నావఱకు తనవంశావళి వర్ణింపకపోవుట యొకకొఱఁతగావున దాని నివారించెద నని ప్రభావతీప్రద్యుమ్నములో నీక్రిందివిధంబునఁ జెప్పికొనియెను.

మ. జనముల్ మెచ్చఁగ మున్రచించితి నుదంచ ద్వైఖరిన్ గారుడం
     బును శ్రీరాఘవపాండవీయము కళాపూర్ణోదయంబున్ మఱిన్
     దెనుఁగుంగబ్బము లెన్నియేనియును మత్ప్రిత్రా దినంశాభివ
     ర్ణన లేమిం బరతుష్టి నా కవి యొవర్పం జాల వత్యున్నతిన్,

దీనింబట్టి ఆవఱకు సూరనకవిచే రచియింపఁబడినగ్రంథములన్నిటిలో నాతనివంశవర్ణనము లేనట్లు స్పష్ట మగుచున్నది. ప్రభావతీప్రద్యుమ్న మనుగ్రంథము తనతండ్రిపేరిటనే కృతియిచ్చి అందుఁ గృతిపతి వంశవర్ణనము గాఁ దనవంశమును వర్ణించికొనియెను.

సూరనకవి తండ్రిం గృతిపతిం జేయుట.

సూరనకవి తనతండ్రినిఁ గృతిపతిం జేయుటకు రెండుకారణము