పుట:Kavijeevithamulu.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

104

కవి జీవితములు

సీ. శ్రీవత్సగోత్రుండు శివభక్తియుక్తుఁ డా,ప స్తంబసూత్రు, డపారగుణుఁడు
   ఏర్చూరిశాసనుం డెఱ్ఱనప్రెగ్గడ, పుత్రుండు వీరన పుణ్యమూర్తి
   కాత్మజుం డగునాదెయామాత్యునకుఁ బోల, మాంబకు నందను లమితయశులు
   కనువనామాత్యుండు ఘనుఁడు వీరనమంత్రి, సింగధీమణియు నంచితగుణాఢ్యు

తే. లుద్భవించిరి తేజంబు లూర్జితముగ, సొరది మూర్తిత్రయం బన శుభ్రకీర్తిఁ
   బరఁగి రందులఁ గసవనప్రభువునకును, ముమ్మడ మ్మనుస్వాధి యిమ్ములను వెలసె.

క. ఆకసవమంత్రికిం బు, ణ్యాకల్పశుభాంగి ముమ్మడమ్మయు మము న
   వ్యాకులచిత్తుల నిరువుర, శ్రీకరగుణగణులఁ బుణ్యశీలుగఁ గాంచెన్.

క. అంగజసమలావణ్యశు, భాంగులు హరిదివ్యపదయు గాంబుజవిలస
   ద్భృంగాయమానచిత్తులు, సింగయ తెలగయలు మంత్రిశేఖరు లనఁగన్.

క. అం దగ్రజుండ శివపూ, జం దనరిన వాఁడ విష్ణుచరితామృతని
   ష్యందిపటువాగ్విలాసా, నందోచితమానసుఁడను నయరోవిదుఁడన్

ఈపై నుదాహరించినయెఱ్ఱాప్రెగ్గడవంశావళి నీక్రింద వివరించెదను, ఎట్లన్నను :-

శ్రీవత్సగోత్రము (ఆపస్తంబసూత్రము.)

|

సూరన

|

ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ (ఏర్చూరి శాసనుఁడు)

|

వీరన

|

ఆదెయమాత్యుఁడు

|

కసువనమంత్రి ----- వీరనమంత్రి ------సింగరాజు

|

సింగయమంత్రి -------- తెలగయమంత్రి.


(భాగవత షష్ఠస్కంథ గ్రంథకర్త.)

ఈసింగనమంత్రిచారిత్రము భాగవతములో వ్రాసియుంటిని గావున దాని నిచ్చోట వ్రాయ మానినాఁడను.