పుట:Kathalu gaathalu modati bhaagamu.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఈ హెడ్డుశిరస్తాదారు యొక్క నేరాలతో సంబంధం లేక పోయినా ఆయన జరిగించిన మోసకృత్యాలను బయటికి తియ్యడంలో కలెక్టరుగారికి సహాయం చేయలేదనే నెపంమీద అతని క్రింది యుద్యోగియైన డెప్యూటీ శిరస్తాదా రునుకూడా పనిలోనుండి తీసివేశారు.

కలెక్టరు సంజాయిషీ

జిల్లాకోర్టువారు అతనిని నిర్దోషిఅని వదలగానే కంభం నరసింగరావుగారు తనపై వచ్చిన దస్తుఫాజలునేరమనేది అభూతకల్పన మనిన్నీ, తనను పనిలోనుండి తీసివేయడము అక్రమమనిన్నీ, పిఠాపురం జమీందరీ తాలూకు ఆస్తియేదిన్నీ బీరుపోలేదనిన్నీ, అలా పోయినట్లు చూపడానికి తయారుచేయబడిన లెక్కలు అబద్దములనిన్నీ ఉత్తర సర్కారుల కమిషనరుగారికి అర్జీద్వారా తెలియపరిచారు. ఇతడు వ్రాసిన సంగరులను కమిషనరుగారు కలెక్టరుకు పంపించి దానిని గురించి సంజాయిషీ యివ్వమని కోరారు. దానికి జవాబుగా 123 సం. నవంబరు 2-వ తేదెన కలెక్టరుగరు ఒక ఉత్తరం వ్రాశారు. తిమ్మరాజుగరిని పిఠాపురం మేనేజరుగానూ, కలెక్టరు కచ్చేరీ శిరస్తాదారుగానూ నియమించిన సందర్భాలను గురించి ఆజవాబులో మొట్టమొదట వివరించారు. ఈజిల్లాలో ఏర్పడిన క్లిష్టప్రిస్థితి లో విశ్వాసపాత్రుడైన ఉద్యోగి ఒకడుతన ఖుద్దున వుండడం అవసరం గనుక ఈ తిమ్మరాజుగ్రిని ప్రత్యేకంగా ఏరి శిరస్తాదారుగా నియమించా నని వ్రాశారు. నరసింగ రావు గారిమీద మోపిన దస్తుఫ్హాజలు నేరాలన్నీవిరాధారా లనే సంగతిని కలెక్టరు గరు ఒప్పుకొన్నార్. నరసింగరావుగారి లెక్కలనుబట్టి పిఠాపురం జమీందారీ తాలూకు 67000 రూపాయలకు లెక్క తేల్ లేదనే విషయాన్ని గురించి అతి కష్టంమీద తిమ్మరాజుగరివల్ల సంజాయి పుచ్చుకోగలిగాననిన్నీ, అయితే ఆ సంజాయిషీ చాలా అసంతృప్తికరంగావున్నదనిన్ని, ఆయనవల్ల నిజంగా ఆసొమ్ము లోట్పడలేదని అంగీకరించినట్లె ఎంచవలసివుంటుందనిన్నివ్రాశారు. ఆలెక్కను తాను చూడలేనే లేదనిన్నీ, దానిని తయారుచేయడంలో తన కేమీవ్ ప్రసక్తి లేదనిన్నీ, దానిని తయారు