పుట:Kathalu gaathalu modati bhaagamu.pdf/161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


రాసాగి దర్శనమాత్రముచేతనే కామవికారములను పుట్టించే ప్రతిమలతోనున్న చిత్రములతోనున్ను దేవాలయములను కట్టసాగిరి. మరిన్ని సాధారణపు స్త్రీపురుషుల ధరించిన వికారవేషములతొనున్ను వికారచర్యలతోనున్ను బింబాలను అలంకరించ సాగిరి. మరిన్ని ఆగుడికంటే యీ గుడిలో విబవము యెక్కువ అనిపించవలెనని పై పోటీలతో వ్యధన్ ముగా ద్రవ్యవ్యయముచేసి పయిన చెప్పిన పనికిమాలిన పనులు జరిగించి అలాటి అలంకార విబవముల గుండా లోకులకు భక్తిని కలగజేయు సంకల్పించినందున సర్వాంతర్యామియైన భగవంతునికి అది విరుద్ధముగా తొచినది. ఆ ప్రకరమే బ్రాంహ్మణులను సత్కర్మల నాచరింఫుచు లోకుల శ్రేయస్సును ప్రార్ధింపుచు అందరినిన్ని ఆశీర్వదింపుచు నుండునని చెప్పితే మేము సర్వొత్కృష్టులమని అహంకరించి ఇతరవర్గమ్ను తృణీకరించ సాగిరి.

         *          *           *
    సగుణబ్రహ్మారాధన విషయమయి చిత్తము భక్తికలిగి తదేక నిష్టతో ఉండే కొరకు ధ్యానారంభకాలమునందు (142) యధోచితముగా తగుపాటి నుత్తద్రవ్యమును సకృదానృత్తి పుచ్చుకొను మని పూర్వీకులు దోవచూపితే సారాయి సీసాయిలను ఖాళీచేయ సాగినారు గోబ్రాహ్మణ పోషణ పోషణ ప్రకటన మయ్యెకొరకై వరిపోషణ విషయమై అబద్ధమయినా ఆడవచ్చునని పూర్వీకులు వారిపక్షముగా వ్రాస్తే అబద్ధముతొనే జీవనము చేయసాగిరి. వృద్ధమాతా దివృపోషణ ముఖ్యమని తెలియ పరచను "ఆస్యకార్యశతం కృత్యా* అని మనువు వ్రాస్తే పరద్రవ్యమును పేలపిందివలెనే భుజింప సాగిరి. ఈ రీతిగా పూర్వీకులు కడతేరేటందుకు వేశిన మొలకలను విషధారలతో పెంచినందుచేత విషజ్వాలాసహితములైన ఫలములే ఫలించినవి. కలిలో భావిఫలములను పూర్వీకులు ఊహించినట్టు ఈ కమన్ కులు బహుమంచిది బహుమంచిది అనిచేసే పనులంతా యీశ్వరదృష్టికి అపరాధములుగా తోచి, ఈ విపరీతము లయిన ఆచారములనున్ను ఆచన్ నల నున్ను బొత్తిగ నిలప దలచి యిప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండములో యధోచితముగా పదవాక్య ప్రామాణ్యముగల యింగిలీషు వారిని యీ కర్మభూమిని యేలేటట్టు చేసినాడు." 500 పుటలు: వెల రు.2--0--0

వలయువారు:--

దిగవల్లి వేంకట శివరావు, బెజవాడ, అని వ్రాయుడు.చీ.జి. ప్రెస్, బెజవాడ.