పుట:Kasi Yatra Chellapilla Venkatasastry.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పరిచయంవల్ల ఏదో ఒక మేడమీదకు తీసుకువెళ్లినారు. అక్కడనే మిగిలిన రాత్రిని గడిపితిమి.

రోగనివృత్తికై కవిత్వం

నాకు అప్పటికప్పుడే తలతిప్ప వ్యాధి కొంచెం వుండేది. అది యెకాయెకీని రైలు ప్రయాణం చేయడంచేత కొంత విస్తరించి నిద్ర పట్టనేలేదు. అదిన్నీ కాక, అంతకుపూర్వం మా గురువుగారు చెపుతూ వుండే మాటలు కొన్ని జ్ఞప్తికి వచ్చాయి. కాశీ గంగ క్రొత్తగా వచ్చినవాళ్లని పరీక్ష చేస్తుందనిన్నీ ఆ పరీక్ష కాగినవాళ్లనే అక్కడ వుండనిస్తుందనిన్నీ ఆగనివాళ్లని కొద్ది రోజుల్లోనే వెళ్లగొడుతుందనిన్నీ చెపుతూ వుండేవారు. ముఖ్యంగా ఆ పరీక్ష గ్రహణివ్యాధి" రూపంగా కనుపడుతుందని కూడా వారే చెప్పేవారు. అప్పుడామాట జ్ఞప్తికివచ్చి, చేతనైన పనిగనుక గంగాదేవిమీద కవిత్వం చెప్పడానికి మొదలు పెట్టాను. నాకు చిన్నప్పటినుండిన్నీ రోగనివృత్తికై కవిత్వం చెప్పడం అభ్యాసం అని పలువు రెఱిగినదే కావున విస్తరింపనవసరం ඒක. ఆ కవిత్వం కాళికాది స్తోత్రమాలలో అచ్చుపడే వున్నది. కాని అప్పటి శైలిని తెలుపుట కిక్కడ నొకదాన్ని మాత్రముదాహరిస్తాను.

శ్లో || అంగోద్భవాహితజటాపటలప్రసంగే
రంగత్తరంగ కనదుత్తమ హంస సంఫేు
తుంగాఘసంఘ శమనప్రకటాంగసంగే
గంగే కృపాం మయి విధేహి కృపాంతరంగే.