పుట:Kabir (TeluguBook).pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

22 భక్త మాల.

26. గ్రంధపఠనమువలన మే లోదవునని నేనెఱుంగుడను; 'కాని గ్రాథ పఠనము కంటే ధ్యానము (శ్రేష్ఠతరమైనది. లోకులు పన్నెంత నిందించినను సరే రాముని యాశ్రయమును నే సెన్నఁడును ఏడుచువాఁడను కాను.

27. ఈ లోకముయొక్క స్థితినిఁ జూచి నేను కన్నీరు ?.డిచితిని, పటి యెవ్వఁడును నాతోఁ గలసి దుఃఖించినవాడు లేడు. భగవన్నాము మెవ్వాడు గ్రహించునూ, వాడే నాకో గలసి యుళములు గల్ప సవఃర్థుఁడు.. -

28. అందఱును దేవుని గురించి ముచ్చటించుకో7; కొని, నొపుసస్సులో సెకళంక పొడముచున్నది. వారు తుకు దెలియని దేవుని సౌంచుటకై యెట్లు గడంగుదు తెలియకున్నది.

29. పండితులు వేసము A. గపగా, బడియున్నారు. వారికి ప్రపంచజ్ఞాన మానంతయు లే. ఎందయ: నిరుపముతో క్రమము తప్పక , ఉదయమునను సాయంకాలమును ఆ రూకర్మములను ఆచారములను వారు. నడపు చురు. నాలుగు యుగములందును నా గాయతిని సరింపఁ జేసి నాకు. ఆ లాగ చేయుటవలన పాపమునుఁడి డానికి ముక్తికి లిగిన వారిని చెప్పునుఁడు'. ఇతరులను ముట్టుకొన్నందువలన ము మైలపడితి వని వారు భౌంచుచు న్నారు; తను కంట నీను లెవ్వ గున్నా వారిని చెప్పు నుఁడ'. . ,

30. తరువునకొక ఫలములఁ బాను: లేదు. ప్రజాహము తన నిమిత్త, మే జలముల గహించునేది. ఇరుకులం పొదుజనుఁడు. దేహధాయను చున్నాడు.