పుట:Kabir (TeluguBook).pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

కబీరు.

19

5. కాలసర్పము హృదయములో నున్నది. అందజియాత్మలయందును నది విషానలమును గ్రక్కినది. మన పూర్తిగా ఎవ్వరు నిక్కమైన యీశ్వరుని పూజింతురో వారు కొంద జే విముక్తి సంవఁగలుగుదురు.

6. ఓపుత్స్యమా! చిన్న వారి యందు పల్లెవాఁడు అవలీలగా వలను పన్ను చున్నాఁడు. అట్టి బా: నుండి తప్పించుకొనుట నీకు సాధ్యము కాదు. ప్రజల మహార్ణవము మాట జ్ఞప్తికిఁ దెచ్చికొని దాని నాశ్రయింపుము.

7. దురహుకాగమునంచు దుస్థితి యున్నది. పాపమునందు బాధ యున్నది. కాముణ్యమునంచు. నిలుకడ యున్నది. అపరాధక్షు సయందు దేవుఁ డున్నాఁడు.

8. 'నాని నీడ ఒక టే - Jమ. ఒక్క ప్రాణం మే మీ యిష్ట తీయంచు చలించు చున్నది. ఒక చెల్లి గర్భమునుండియే యీవశ్వ ముళ్ళపించుచున్నది. మనలో ' కడము కలిగించుచున్న యిన యేటి జ్ఞానము?

9 ఒక్క దేశమునుండియే అందఱును వచ్చినారు. ఒక్క సుట్టముకడ నే యంకజును దిగి నారు. కాని యీష కి ముర్విషయము లన్నియు చేరి మనలను అసంఖ్యాకము లేక శాఖలగుట్లు గా ఓడఁదీన..

10. బ్రహ్మ రh్క 'నా? ఆ Jని "సెవఁడు పట్టించి నాఁడో వాఁ డెక్కవా? పాx. ష్క. 'వా? అని వనిక్షలు వచ్చి:గో వాఁ డెము, వా?

11. నీ వేగు చచుచున్నావో య - కించిపోవుచున్నది. నీ వెవ్వని 11 చుట) లే.st ఎన్చి నింతేము చెందిన చేయు ముడుము.

12. చక్క గా చేసిన బొమ్మ గొప్పలువ కలదే సందేహము లేదు. కొనసు పడిచి పెట్టి చిత్రీకెమినీ స్మరియింపును..

13. ఓ. మందబుట్టో! స్నాము చేయుటకు పుణ్య క్షేత్రము లనేకము లు న్నవి. అచ్చందుటకు మృహములు" వేసవీ లున్నవి. బీరు చెప్పును దేవునఁగా " ఈ లాను 'మక మెన్న ఈ కిని ప్రా సింపడు. 'మాకు మున్న హరి సేవయందే య్ను .

14. నీవు పడునట్టి చిక్కులన్ని టియుడను నిన్నే ప్పుడు భయింపఁలడి అట్టి సక్క. మన ప్రభువు నొక్క, ని నే రూము నరం మము. ఆ ప్రభువు దశరధుని యింట ) జన్మ ముత్తి లేదు; లు కాసిని పిలసింపు లేదు. యద యాలెనిని తన యొక్ నిడికొని లాలి ఎలేదు; అతిశు గేవకీ ర్భమున ప్రవేశింపను లేదు; అనేక డీలో