పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వలెను. ఆతడు ఉపాధ్యాయ సభలను కూర్చి, ఆయా విషయాలలో సరి క్రొత్త బోధన పద్ధతులను గిరించి తెలుపు తాడు. తన మండలములో గాని, దగ్గరగల మరిఒక మండలములోగాని విద్యా విషయమై జరుగుతూ ఉన్న పరిశోధనలను చూడడానికి ఉపాధ్యాయులను పిలుచుక పోతాడు. ఉపాధ్యాయులకు మంచి సలహాలివ్వడానికి అతడు బడులను తనిఖీ చేస్తాడు కాని, వారి దోషములను మాత్రము చూపడానికి కాదు. అతడు ఉపాద్యాయుల తప్పులను గిరించి రెపోర్టు చేయడు. దానికి బదులుగా తానే ఒక తరగతి తీసుకొని ఏలాగు పాఠములు చెప్పవలెనో స్వయముగా చూపుతాడు. తనక్రింది వారి దోషాలను రెపోర్టులో చూపడము సులభమే కాని, మంచి బోధన పద్ధతిని స్యయముగా అవలంబించి చూపడము కష్టము గదా...

వెర్సోర్ గ్ంగ్ సంత్ ( శిశు పోషణ శాఖ

ఐరోపా ఖండములోని అన్ని దేశాలలోను మ్యునిసిపాలిటీలలోను, జిల్లా బోర్డులలోను, శిశుపోశ్హణ శాఖలున్నవి. కాని, ఆ శాఖలు జర్మినీ దేశ


44