పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వ్యవసాయమంటే గుర్రాలకు, గొర్రెలకు, పందు లకు తిండి పెట్టడముకూడాను.

బసకు, తిండికి, ఆటలకు, రోజుకు విద్యార్థి ఒక్క-షిల్లింగు మాత్రము చెల్లించవలెను. యూ రోపులో ఇతర చోట్ల ఈపిల్లింగు ఏమూలకున్ను చాలదు. ఉపాధ్యాయులు పిల్లలతో కలిసి, భోం చేస్తారు. బడి ఖర్చుకోసము బడిపిల్ల శ్రమయే చా లును; ఒక వేళ చాలకపో తే తల్లిదండ్రుల నడుగు తే ఆలోటు పూర్తి చేస్తారు.

ఇటువంటి బడులు విద్యాపరిశోధనముకో సము ఇంకా అనేకరకములవి ఉన్న వి.

అధ్యాయము 23

బడులలోని వస్తు ప్రదర్శనశాల . ప్రతి దేశములోను విద్యకు సంబంధించిన వ స్తుప్రదర్శనశాల లుంటవి. ఇంగ్లాండులో ఇట్టి దర్శన శాల దక్షిణ కెన్సింగ్ టనులోని శాల కను బంధముగా ఉంటుంది. ఉపాధ్యాయులు పిల్లలను

189