పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తక్కువగాను ఉటుంది. ఈమూడేళ్ళలోను వి ద్యార్థి తనవృత్తికి సంబంధించిన ఒక వస్తువును సం పూర్ణముగా చేయడమును నేర్చుకోవ లెను. ఉదా హరణమునకు గడియారములను చేయడము నేర్చే బడిలో చిన్న ఇసూళ్ళనుంచి, చక్రములవరకు తానే చేసి, వానినన్నిటిని ఒక గడియారముగా కూ ర్చడము నేర్చుకోవలెను. .


మూడేళ్ళచదువున్నుఅయిన తరువాత వాణిజ్యమంత్రి శాఖవారు పరీక్షకులనునియ మిస్తారు. ఈపరీక్షకులకు పిల్లలు తాము చేసిన వస్తువులను చూపవలెను. "ఫాక్' షూ లే” విద్యా గులకు “లెహర్ లింగే” ( Jehrlinge) అని పేరు. పరీక్ష ప్యాసయిన వారికి "గెసెల్లె” ( (Geselle) పరీక్షకు గె సెల్లె పూఫుంగ్ (Greselle Prarkung) అని పేరు. "గె సెల్లే"లు ఫాక్టోరీలలో గాని, చిన్న దుకాణములో గాని, పని నేర్చుకొనడానికి చేరవచ్చును. వీరికి జీతా లిస్తారు. ఇట్లు మూడేళ్ళు పని నేర్చుకొంటూ ఉన్న కాలములో వారు బడులకు పోవలెననే నిర్భం


.

147,