పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

లకున్న పిలుస్తారు. కొన్ని సంఘాలలో ఈప్రా త విద్యార్థులు ఒక విధమైన దుస్తులను ధరించవలసి ఉటుంది, వారానికొకసారి జరిగే సభల కే కాకుండా, “బీరు” తాగడానికి విద్యార్థులు కలుస్తూ ఒకే హో టేలులో భోజనము చేస్తారు. ఆది వారాలలో విహారాలకు పోతారు. జర్మను వి ద్యార్థి ఉదయము ఆరుగంటలకు బయలుదేరి రా త్రి పదిగంటలవరకున్న ఒక్క బిగిని నడవగలడట, రోజుకు ఏ భై మైళ్ళు నడవగలడట. జర్మను విశ్వవిద్యాలయములోని విద్యా ర్థులు ఒక్క విశ్వవిద్యాలయము నే అంటిపెట్టుకొని ఉ:డరనిన్నీ, ఒక దానిలో నుంచి మరిఒక దానిలోనికి తిరుగుతూ ఉంటారనిన్నీ, ఇంతకుముందు తెలుప బడ్డది, సరాసరిగా ఒక విశ్వవిద్యాలయములోనే చదివిన విద్యార్థి కనేబడడు, రెండు విద్యాలయాలలో మాత్రము చదివిన వారు బహు అరుదు. చాలమంది ఒక దాని తరువాత మరిఒకటిగా మూడు నా లుగింటినయినా చూస్తారు. ఒక విశ్వవిద్యాలయము లో ఏయే సంఘాలు ఉంటవో, మరిఒక దానిలో కూ .

112