పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

నుభవమును సంపాదించినావు?

16. నీకిప్పుడు ఏదయినా ఖాయము ఉద్యోగము కాని, ఖాయము కాని ఉద్యోగము కాని ఉన్న దా? ఆఉద్యోగము స్వభావమెట్టిది?

17. కిందటి "ఓర్ములో" ఏదయినా ఉ గ్యోగము చేసినావా? ఏఉద్యోగముచేసినావు?

ఈ ఉద్యోగము వల్ల సీవు సంపాదించిన సొమ్ము యిప్పటి చదువుకు ఎంతనరకు సరిపోతుంది?

ఇటువంటి ఫారము నింపి, ఆఫీసు గుమా స్తా వద్దకుపోయి, తన ఆబిట్యూరియెంటెస్ సర్టిఫి కేటును చూపి, జీతము చెల్లించవలెను. ఇదంతా కొన్ని నిమిషములు మాత్రము పట్టుతుంది. పర దేశ విద్యార్థులు “డక్కన్” వద్దకు పోవలెను. ఇతడు పర దేశ విద్యాలయాలవారిచ్చిన పట్టాలు తనిఖీ చేసి తన విశ్వవిద్యాలయములో చేరడానికి విద్యార్థికి హక్కున్నదో లేదో చూచుకొంటాడు.

విద్యా పద్ధతి.

ఇండియాలోని విద్యాలయాలలో ప లే జర్మ

100