పుట:Jarmanii-Deisha-Vidyaavidhaanamu.pdf/106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వస్తుంది. జర్మను విశ్వవిద్యాలయాలు భారతవ ర్షములోని ప్రాచీన నాలందా, నవద్వీప విద్యాపీఠములను పోలిఉంటవి. విద్యార్థులు ఎక్కువ అయి నా రే అన్న విచారమే ఉండదు. ఒక చిన్న గుమాస్థా వద్దకుపోయి, ఒక ఫారమును నింపపలెను, ఫారములోని ఈ క్రింది విషదుములు గమనింప దగినవి:--

14. ఇక్కడ నీవిద్య పూర్తి అయిన తరు వాత ఏవృత్తి నవలంబి ప దలచినావు?

(i) ఈ కింది వృత్తులలో ఒక దాని కింద గీత గీయుము (ఇక్కడ 60 వృత్తుల పేళ్ళు వ్రాసిఉంటవి),

(ii) ఉద్యోగము స్వతంతమా! ప్రయివేటు ఉన్యోగమా, పబ్లికు ఉద్యోగమా? (దేశము, రాష్ట్రము, జిల్లా, మ్యునిసిపాలిటీ, మత సంఘము, కులసంఘము మొద.)

15. నీవు పాఠశాలలో గానీ, విశ్వవిద్యా లయములోగాని నీవృత్తికి సంబంధించిన అనుభవమును సంపాదించినావా? ఎంతకాలము? ఎట్టి ఆ

99