పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

నూతన సంస్కరణం సిద్ధించవలెను

   సంఘమున కంతటికిన్నీ ఒక నూతన సంస్కరణము సిద్దించవలెను. ఇందుకై వయోజన విద్య తప్ప రెండవ మర్గం లేదు. ఇందుకై వలసిన బలగమింతా అంతా కాదు. విజ్ఞానవంతులగు యువకుల సహాయము మనము చూరగొనవలెను. రాష్ట్రీయ ప్రభుత్వమీ యుద్యమమునకు సంపూర్ణదోహరము చేయవలెను. ఇంతమందిమి కలిసి పోరాడకుంటే ఈ అజ్ఞాన పిశాచమును మనము సంహరింపజాలము, దానిని సంహరించనిచో మన మీదాస్వాంబుదిని తరింపజాలము.

అన్ని ఉద్యమములకు విలేఖకులు ప్రాణము వంటివారు
   ఏదేశమునకైనను, ఉద్యమమునకైనను ప్రానములు లేఖకులే. వారి వ్రాతలను చదివియే, వక్తలు ఉపన్యసించుచుందురు. వారి గ్రంధములను పఠించియే, యువకులు, బాలురు, విద్యావంతులగు చుందురు. వారి బోధల నాలకించియే సంఘములు సంస్కరింపబడు చుండును. లేఖకుల తోడ్పాటు లేనిదే ప్రపంచములో నె యుద్యమమును ఇంతవరకు విజృంభింపలేదు. ఇకముందు విజృంభిచబోదు ఫ్రెంచి విప్లచ్వమునకు వాల్టేరు, రూసోలు, బ్రిటిషు విజ్ఞానమునకు బర్కు, రస్కిను, కార్లయిలు, మిల్లు మొదలగు వారి వ్రాతలు, రష్యా ఉద్యమమునకు అనంతకోటి లేఖకుల సిద్ధాంతములు, కధలు మన దేశములో కాంగ్రెసుయొక్క అఖండ విజయమౌనకు తిలకు, గోఖలే, అరవింద, మజుందారు, దాసు, బొసు నెహ్రూలు, గాందీజీ, రాజాజీ, పట్టాభి మొదలగు వారి వ్రాతలు పునాదులు వేసినవి. మనకు ఆంధ్రదేశములో ఈనవీన విజ్ఞానమును వెదజల్లుచున్న కవులు, గాయకులు, కధకులు, చరిత్రకారులు, పత్రికాధిపతులు, విలేఖరులు, విమర్శకులు, ప్రకాశకులు, మనలో నెందరో వున్నారు. వయోజన విజ్ఞానమునకు మన అందరి వ్రాతలును ఎంతో పోషకములయినందున నేనెంతయు వార్ని అభినందించు చున్నాను.
ప్రోగ్రేసివు రయిటర్లు
   మనమందరమును లేఖకులము రసము లెని లేఖనము లేఖనమే కాదు.
గరిమెళ్ళ వ్యాసాలు