పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

(deliberate Plot) ఉండవలసిన అవశ్యకత లేదు సరేగదా అది యెంత లేకపోయిన కధ అంత స్వతస్సిద్దమై యున్నట్లనిపించును.

   చిత్ర విచిత్రముగా నల్లిన వ్యూహము (Plot) లేనిదీ. శౌర్యపరాక్ర మాది రసప్రదానము కానిదీ, అద్భుతాశ్చర్యములి వెలిగ్రమ్మనిదీ, రహస్యపరిశోధకుల వెన్నాడి లోక కంటకుల గుట్టుమట్లు కనిపెట్టి పాఠకుల  కురూహలము తీర్చనిదీ విరహవేదనల తోడి విప్రలంభములు, సుందర పద్యముల తోడి మోహలేఖలు, శబ్దాద్య్హలంకార యుక్తములగు ప్రకృతి వర్ణనలు లేనిదీ నవలయేమిటి అని ఇప్పటి పాఠక లోకమున కచ్చెరువు కలుగవచ్చును. కాని యిట్టి విశేషములు సంఘములో నిల్చి జరుగుచుండవు కనుక సాంఘిక నవల కధ కాదనియు, కధకాని సాంఘిక చరిత్రలో నిట్టివి తరచు కలుగుచుండవు గనుక సాంఘిక నవల యిట్టి పై పై తెచ్చుకోలు విశేషము లేక, సాధారణ సంఘము వలె చల్లగా, సధారణపు బచ్చటాలు, ముచ్చటలు, కష్ట సుఖములు క్జొరికలు, ప్రయత్నములు జయాపజయములు మొదలగు వనితో గూడి సంఘము యొక్క సాధారణ సమయ్హ వాహినీ చిత్రము వలె నలరారవలెను/
--భారతి, 1932 ఆగస్టు