పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ముగా చేసుకొనుట భావకవిత్వపు లక్షణమని మేము తలంచము. మానవ స్వభావములకు, ఊహాగమనములకు, యుక్తజ్ఞానములక్ము, కవితా సంచారములకు చిట్టి చిట్టి భేదములు కొన్ని యున్నను వ్రాసి పెట్టి నిర్ణయింపజాలనట్టియు, విశాల విమర్శక్జ దృష్టి కలవారికి తమంతట తామే గోచరించునట్టియు కొన్ని జాడలున్నవి వాటిని కూడ జూడ లెక కాని, లక్ష్యపెట్టక కాని కలమునకు వాచ్చినట్లుగను, అల్పజ్ఞత్వమునకు తోచినట్లుగను, అహంకారములకు సరిపడునట్లును స్వాతంత్ర్యమను పేరిట స్వైరవిహారము వొనర్చుచుండు అనెకము కుప్పలు కుప్పలు ఖండకావ్యము లెల్లను అనతి కాలములో మఱువబడును. మన ఆధునిక భావ కవిత్వములలో అట్టి విశాల సూత్రముల కొప్పునట్టివియు పెక్కులున్నవి. ఒప్పనట్టివియు అంతకన్న పెక్కులున్నవి. ఈ కవుల పద్యములను ప్రటత్యేకము ప్రత్యేకముగా పట్టుకొని, నిస్వర్ధ దృష్టితో పరిశీలించి యీ విభెదము నీయగల భారము విమర్శక శిఖాముణులపై నున్నది. ప్రస్తుత సందర్భములలో భావకవిత్వరచనము కంటే కూడ యీ విమర్శక కార్యము తొందరగాపూనవలసిన అవశ్యకత లేకపోలేదు. విమర్శకులించుక నిష్పక్షపాతముగ నీ పనికి బూనుకొనిన యెడలను, కవులించుక నిగ్రహముతోను, తమ రచనలను దీర్ఘకాల జీవముండవలెననెడి ఆశతో వ్రాసిన యెడలను నీ పని చక్క పడక మానదు.

గీత కవిత్వము

   భావ కవిత్వములో కంటే గూడ గీత కవిత్వ మీ యుగములో పొందిన యభివృద్ధి యెక్కువ ప్రశంసనీయముగ నున్నదని దేశమెల్లను నంగీకరించుచున్నది.  ఈ రంగములో నాచార్యపీఠము నారాయణదాసు గారి కిచ్చుటలో వెనుకకు గొంకెడి వారెప్పుడును లెరు. సహజముగనే గీత కవిత్వము పద్యకవిత్వము కంటె నెక్కువ హృదయరంజకమునను రమణీయముగను నుండును. దానికి చక్కని కట్టుబాటులున్నవి.  దానిలో నుంచు తప్పుకొందమన్నను సాధ్యముకాదు. లయనుంచి అది తప్పుకొనలేదు కదా!  ప్రాసములను, నంత్యప్రాసములను వాటంతట నవియే పడునుగదా! ఎంత తాపీగాపాడి యెంత గాన శక్తి చూపించి యెన్ని యెడ్దుపులు, కళలు వేసినను నది