పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

అట్లు చేయలేకున్నచో తమ సిద్దాంతములను తమలో నుంచుకొని కాంగ్రెసు ఆజ్ఞలకు బద్దులు కావలెను లేదా, విదిపోయి జస్టిసు పార్టీవలె వెలుపలనుండి తల్లి సంస్థను దూషించుచు వారియిష్టము వచ్చినట్లు ప్రవర్తించుకొనగల హక్కును సంపాదించుకొనవలయును., కాలమాన మెల్లయును యధోచిత సహకారవాదులకే అనుకూలముగ నున్నదని పెక్కురి యూహ గహోతీలో వారిస్కీమే నెగ్గును. స్వరాజ్య వాదులు తల నొగ్గుదురు. ఈలోగా కొన్ని లాభములు పోవుచున్నవని తొందర మాట అనుకొనుట సముచిత వాదులకు సముచితముకాదు.

   ఇట్లు స్వరాజ్యపక్ష ఆశయముల గతి యేట్లు పట్టుచున్నదో చూచినాము యధోచిత వాదులగతి యెట్లు పట్టునో ఊహింప సాహసించుచున్నందుకు క్షమింతురుగాక! వారి స్కీమువలె వీరి స్కీమును నిరర్ధకమే ప్రతిఘటనము సముచిత్రము లోనికి మారి పోయినట్లే సముచితము, సంపూర్ణము లోనికి మారిపోక తీరదు.  ఈ సంగతి తత్పక్షనాయకులకు తెలియకపోలేదు. అందుకు సిద్ధపడియే వారును పోవుచున్నారు. "Responsive" శబ్ధము ప్రజలకు "భ్రమపెట్టుట" కొరకే కాదాయని మాకు సందేహము లేకపోలేదు. దేశము సాసనతిరస్కారమునకుగాని, ప్రభుత్వమువారు మన డిమాండులను తీర్చనిచో చర్య తీరుకునుటకు గాని తగిన స్థితిలో లేదని ఈ పార్టీలెల్లయును నంగీకరించుచున్నవి. ఈ సందర్భములో శాసన సభ్యుల చేతిలో నున్నచర్య యెల్లయు నొక్కటియే అది విర్గమనము (Walk out)  ఆ చర్యను రెస్పాన్సివిష్టులును, లాలాజీ మొదలగు వారును యెట్తి అవతవక హేళణతో రాజద్రోహ మనియు దేశద్రోహమనియు సిద్దాంతీకరించుచున్నారో మనము చిత్తగించుచున్నాము. మన మాట వారు చెల్లించనిచో పౌరుషమును రోషమును చంపుకొని యెవగింపునైన పొందక, సిగ్గు ఇంతకన్నను విడచిపట్టి సహకారము నకు సంసిద్ధమగుట Responsive లేక సముచిత సహకార మెట్లగును మనలో శాసన తిరస్కరణ శక్తి లేనంతసేపు ప్రభుత్వమువారు మన డిమేండులకు నూకొందురా? అట్లు విశ్వసించిన వారు విశ్వసింతురుగాక!
  నిజమెమనగా దేశము శాసన తిరస్కారమునకు సిధ్దము కానంతసేపు పైవారి యిర్వురి సిద్ధాంతములకు తావేలేదు. వారి సిద్దాంతముల
గరిమెళ్ళ వ్యాసాలు