పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

మానము నందును, ప్రభుత్వ సేవయందును, రెండవ పక్షము కొఱవడియుండలెదని అభినవ కాంగ్రెసు పక్ష చరిత్రములను పఠించు వారల కెట్టి యనుమానములేదు. ఇట్టిమహా యజ్ఞములో (యధోచిత) సహకారపక్షమువారికి స్వతంత్రులు మితవాదులు మొదలగు నెల్ల పక్షముల వారును తమ ఆశీర్వారములనే కాక సహాయబలమును గూడా నిచ్చుచున్నారు. స్వరాజ్యపక్షము కూడను మార్పునకు ప్రతికూలముగా లేదు. భారము నెల్లయు తల్లి కాంగ్రెస్సు మీదనె పెట్టి యున్నది.

     ఈ మారు తల్లి పెద్దకొడుకు పక్షమున నిలచునో, ముద్దు కొడుకుల వొడిలో పెట్టుకొనునో చప్పజాలము. ఆదర్శజ్ఞానము వాత్సల్యరసము నేనాటికిని జయింపజాలదు. లాలాజీని, మాలవ్యాను, జయకారును మొదలగు వారినెల్ల ఆలింగనము చేసుకొనుటకై, (కంట తడి పెట్టుకొనుచునే అయెను) ఈ పెద్దకొడుకును విడిచిపెట్టక ఆమెకు తీరదు. ఆదర్శజ్ఞానమె వాత్సల్య్హరసమును జయించినప్పుడు గాని, లేక పెద్దకొడుకు నిజముగా బలవంతుడై తల్లిని తన చిన్నారి పుత్రుల దగ్గరకు (వివేకులే వావచ్చును. అవివేకులే కావచ్చును) వెళ్లనీయకుండా గదిలో పెట్టి తాళము వేయగల సమర్ధుడైనప్పుడు కాని, గృహములోమాత్రము శాంతియుండదనియు, వ్యవహరమును గార్డియను గారు తన కష్టము వచ్చినట్లు తన దగ్గరకు వచ్చిన ఉద్యోగస్థుల చేత చేయించుకొనిననియు చెప్పుట కాటంకము లేదు.
   తల్లి తమ పక్షము రాకున్నచో చిన్న కొడుకులు గార్డియను పక్షము చేరి వ్యవహార్ములు చేసుకొనుచు పెద్దన్నయ్యను తల్లిని ఆదర్శముల పాలు చేయుదురు. పెద్దన్నయ్య కేవలము ఆదర్శజీవియేగాక రాజనీతి పరుడు. వివేకవంతుడు, కాలలక్షణములు తెలిసి మెలగవలవాడు. ప్రతిఘటించుటకే యనుకొనుడు శాసనసభలకై వ్యామోహమును కండూతియు గల వాడును నగుటచేత, తల్లిని తొదుకొనిపోయి తమ్ముని పక్షములో చేరి తల్లి యాజ్ఞాయను పేరిట సముచిత సహకర పక్షములొనికి దిగక తప్పదు. లేదా శాసన సభలను చూసుకొని గాంధిప్రక్కలో దూరిపోవలెను. మొదటిది మానలేడు. రెండవది చేయలేదు. ఇంతలోకాంగ్రెస్సే అతని సహాయమునకు వచ్చి అతని చర్యను దేశసమ్మతమేయని చెప్పి ఆశీర్వదించినచో తృపచిత్తుడై వారితొకలసి పనిచేయును. అట్లని తన ఆశయములలొ తనకు విశ్వాసమున్నవాళ్లు తన తల్లి  ఆశీర్వచనము తన
గరిమెళ్ళ వ్యాసాలు