పుట:Frenchi-Svaatantrya-Vijayamu.pdf/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

తాళీసాదివటి --దగ్గు, గొంతునొక్పి, అజీర్ణము,
'జ్వరములు, వాంతులు, అరోచకము మొదలగు వానిని
గొట్టును.
23 మాత్రలు రూ 0-8-0
రేచనపటి:--ఇది
అజీర్ణము, కడుపుబ్బరము :
విశారములు, అజీర్ణముచే గలుగు కడుపు నొప్పి మొద
నియం దుపయోగించిన
విరేచనము అగు
he జేసి సుఖమును గలిగించును. ఆ% మాతలు రూ 0-8-0
|
శీతాంశురసము:-- శీతజ్వరములు
ములను నశింపజేయు
పై పూత కుపయోగించిన తేలు మొదలగువాని విషవికా
ములను, గజచర్మము, కుష్ఠము మొదలగువానిని నశింప
60 మాతలు రూ (1-10-01
ంద భైరవి: అన్ని జ్వరములకు, అతిసారము',
గము', దగ్గు, శ్వాసలను పోగొట్టును.
50 మాతలు రూ 0-10-00
ముస్త కాదివటి:--
-ఏక్తి విరేచనములు, అరుచి, వి
కాచి (
కలరా), దగ్గు మొదలగువానిని నశింప జేయును.
25 మాతలు రూ 0-8-0
యును,
అసంద
చందనాది తైలము :-ఇది తల వెంటు
వెంటుకలను
wచేయును. సువాసన నిచ్చును. మనస్సునకు ఆహ్లాదమును
జగ జేయును. 2 ఔన్సులు రూ 1-0-0..! పోను రూ?-0-0