పుట:Frenchi-Svaatantrya-Vijayamu.pdf/266

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

పరిశుద్ధమైన

వసంతకుసుమాకరము

(బసవరాజీ యుము: అధ్యాయము మేహరోగములు, పుట 419) దీనిని బహుమూత్రకోగముల కపయోగించితిమి. ఇంచు మించుగా మేము చికిత్స చేసిన సర్వరోగులకును మూతములో పంచదార తగ్గుట గమనింపబ UTను. ఓయ, మ! దాగ్ని (అజీము, మొదలగు సన్నివి... ముల స దుర్వ్యాములకును గొడ్డలి పెట్టువంటి ఇది ఆయు ర్వే * వధ రాజములలో మిక్కిలి సుప్రసిద్ధ మైన దివ్యౌషధము. మరియు నించు జేర్చబడు అమూల్యము లగు నితర వస్తుజూలముతో పాటు • తపుట భకము, బంగారము, నూ కేకములు, శాంతము, నంగము మొదలగు నవి కలుపబ కును, 2U మాత్రలు, ఆ 1 కటకుడు రు 5.0.0 చట్రమే. ఈ పR^i" సూర్గములను సస్యవి ఫాa W Xను చబ్బీతో పవబడును. నటిది. ఉలయు వాగు:--

ఆంధ్రాయు ర్వేద ఫార్మసి (లిమి టెడ్ )

('డాక్టరు ఆ వంట లక్ష్మీపణి, బి.ఏ., యం.బి. , సి.యం, గాంచే స్థాపితము) 185 మంటురోడ్డు, మదరాసు. మూలధ సము రు. 3,00,000... వసూలైనధనము రు. 1,30,054. నమ్మకమగు పరిశుద్ధాయు ర్వేజ్' పధ నూజకు ప్రధానాలయము. ఇంగ్లీషు, తెలుగు, అం వములో నున్న కేటలాగు లు చతముగా పంపబడును గాని "నేదే వ్రాయుడు.